Voorwaarden

SeTeCo
E-mail: info@seteco.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0759.474.564

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door SeTeCo aan haar klant (hierna de “Klant”), niettegenstaande andersluidende bepalingen uitgaande van de Klant.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling, of bij gebrek daaraan, door de ondertekening of de uitvoering van de overeenkomst door SeTeCo of de Klant aanvaardt de Klant deze verkoopvoorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan SeTeCo indien SeTeCo deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

1.4. Gezien het courante gebruik van fax, e-mail en Internet erkent de klant uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het web, e-mail of per fax werd
verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. Een begin van uitvoering geldt tevensals bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt.

2. Offertes en bestellingen

2.1. Elke offerte van SeTeCo is vrijblijvend en heeft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de offerte. SeTeCo zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien SeTeCo uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden.

2.2. Alle in een offerte of bestelling vermelde termijnen zijn louter indicatief. SeTeCo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan en deze is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant. SeTeCo zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn.

3. Levering

3.1. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen.

3.2. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. De eigendomsoverdracht gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.3. De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de oplevering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.

4. Prijzen, facturen en betalingen

4.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, is SeTeCo gerechtigd deze door te rekenen aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik door SeTeCo gehanteerde tarieven.

4.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, dit alles wederom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur.

4.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van SeTeCo .

4.4. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat SeTeCo een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij SeTeCo daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

4.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, SeTeCo , zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, SeTeCo daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

4.6. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

5. Overmacht

5.1. SeTeCo is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan SeTeCo niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatie stoornissen, bedrijfs stoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

5.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft SeTeCo van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal SeTeCo recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

5.3. De niet-nakoming door SeTeCo van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1. De partijen zullen elke informatie waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij.

6.2. SeTeCo heeft het recht om de inhoud van de contractuele bepalingen tussen SeTeCo en de Leverancier ter beschikking te stellen aan haar klanten, consultants en onderaannemers.

6.3. SeTeCo zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

7. Intellectuele en eigendomsrechten

7.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door SeTeCo haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan SeTeCo en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door SeTeCo aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

7.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft SeTeCo titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

8. Waarborgen

8.1. Alle contractuele verplichtingen van SeTeCo zijn inspanningsverbintenissen. SeTeCo geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid.

8.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

8.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

8.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van SeTeCo of die aan SeTeCo door een derde geleverd worden en die SeTeCo op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheid voorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en SeTeCo .

8.5. SeTeCo is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Indien het gebrek een goed betreft, heeft de Klant enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van SeTeCo . Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.

8.6. Om omtrent een gebrek of tekortkoming van SeTeCo enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant SeTeCo bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van 1 maand vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld.

9. Aansprakelijkheid

9.1. SeTeCo is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade en indirecte schade of verlies, daarbij inbegrepen verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van een contractuele of buitencontractuele verplichting.

9.2. In elk geval is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SeTeCo ten aanzien van de Klant beperkt tot 1000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van SeTeCo voortvloeiend uit de overeenkomst beperkt is tot 50% van de totale waarde van de overeenkomst.

10. Duur en ontbinding

10.1. De duur van de overeenkomst is onbepaald (in beginsel tot het einde van het project), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen.

10.2. In elk geval heeft SeTeCo steeds het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekort komt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door SeTeCo van de tekortkoming, (b) de Klant zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of vereffend of onvermogend wordt, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

11.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen SeTeCo en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

11.2. Elk geschil zal beslecht worden door de rechtbank van koophandel te Gent.